Dag 3: Gelijkenis van vergeven Print

Tot zevenmaal toe?: zevenmaal was al een zeer grote prestatie.

Zeventig maal zeven: dit grote getal drukt uit dat je altijd moet vergeven. Dit getal is een herinnering aan Lamech (Gen 4: 24) waar Lamech zeventig maal wraak wil nemen.

Tienduizend talent: een bijzonder groot bedrag dat de rijkste man in Rome in die dagen nog niet bezat (iets van 60 miljoen euro).

En schold hem de geleende som kwijt: de heer moet wel heel rijk zijn, dat hij zo’n bedrag kan kwijtschelden.

Honderd denarie: een klein bedrag ten opzichte van de tienduizend talenten. Een denarie is het dagloon van een arbeider.

Hij liet hem gevangen zetten: voor zo’n klein bedrag was verkoop niet nodig.

Waren ze zeer ontdaan: de mededienaren zien de tegenstelling tussen de royale koning en de harde slaaf die zonder medelijden handelt.

  • Het gaat vandaag vooral over de verzen 21 - 35.
  • De kern van het verhaal is dat de gelovigen ieder afzonderlijk vergeving van Jezus ontvangen. Elke mens heeft ten opzichte van God een grote schuld die hem vergeven wordt uit genade. Daarom moet er in de gemeenschap van de gelovigen altijd vergeving zijn voor elkaar, omdat God veel meer vergeeft.
  • Het gaat om de onmeetbare omvang van onze ‘schuld’ aan God, als we die vergelijken met alles wat we misschien onze naasten moeten vergeven.
  • In de gelijkenis wordt Gods grote medelijden (genade) duidelijk.
  • Het medelijden van de koning ten opzichte van de man met de grote schuld staat tegenover de hardvochtigheid van de man ten opzichte van diegene die hem een veel kleiner bedrag schuldig is.

Heeft iemand je wel eens pijn gedaan? Kun je het de ander dan ook vergeven?

Waarom moeten we elkaar vergeven?