1: De tien geboden

Als het volk Israël door de woestijn naar het beloofde land trekt, krijgt het bij de berg Sinaï de tien geboden. Het volk reinigt zich voor de ontmoeting met God. God spreekt via Mozes. Focus er in de vertelling op dat God het volk goede regels geeft, omdat hij van ze houdt. Het volk belooft zich aan de regels te houden. Mozes sprenkelt bloed van het altaar over het volk als teken van de belofte.

Planning
Op het werkblad staan vier verwerkingsopdrachten bij het thema. De opdrachten vragen wat meer tijd en zijn bedoeld om het thema op een creatieve manier zichtbaar te maken in de school. De kinderen kunnen hun werk in de groep, maar ook schoolbreed presenteren. 

Twee maanden na hun vertrek uit Egypte komt het volk aan bij de berg Sinaï, ongeveer 1300 jaar voor Christus.

Stel dat jij de baas wordt van een nieuw land, wat zou je als eerste doen? Zou je ook nieuwe regels bedenken? Welke?

De kern gaat over God die regels geeft aan zijn volk. Hij geeft hen een nieuw land, daar hoort een grondwet bij.

Lijn van de vertelling:

  • In de woestijn – Twee maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten in de Sinaï woestijn. Vlakbij de berg Sinaï slaat het volk hun kamp op.
  • Mozes gaat de berg op – God roept Mozes. Mozes gaat de berg op. Hij krijgt daar de opdracht van God om het volk eraan te herinneren wie God voor hen is geweest: hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Daarna vertelt God de reden daarvoor: het volk is zijn kostbaar bezit, kostbaarder dan andere volken. Ze moeten zich wel aan zijn verbond houden.
  • Het volk moet zich voorbereiden op een ontmoeting met God – Mozes gaat terug naar het volk en vertelt wat God heeft gezegd. Het volk antwoord als uit één mond: ‘Wij zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd’. Mozes geeft het antwoord van het volk door aan God. Dan krijgt Mozes de opdracht om het volk zich te laten voorbereiden op een ontmoeting met God. Ze moeten zich heiligen, dat is: aan God wijden, en hun kleren wassen. Mozes krijgt ook instructies tot waar het volk de berg mag naderen. God maakt duidelijk dat hij een heilige God is.
  • Het volk ervaart Gods heiligheid – Op de derde dag ervaart het volk Gods heiligheid: donderslagen, bliksem, een oorverdovend bazuingeschal. Iedereen in het kamp beeft van angst. Mozes leidt het volk het kamp uit, richting de berg, God tegemoet. Aan de voet van de berg blijven ze staan.
  • Het volk stuurt Mozes – De Sinaï is in rook gehuld, want God is op de top van de berg neergedaald in vuur. Het geluid van de ramshoorn wordt luider en luider. God spreekt met geweldig stemgeluid. Hij geeft de tien geboden. Het volk deinst achteruit. Ze zeggen tegen Mozes: ‘Spreek jij maar met ons dan luisteren we naar jou, laat God niet meer met ons spreken, want dan sterven we.’
  • Mozes gaat de berg op – Daarna gaat Mozes naar boven, de donkere wolk in, waar God hem meer vertelt over wat de regels en wetten betekenen en hoe hij gediend wil worden.
  • God sluit een verbond met het volk – Nadat Mozes het volk alles heeft verteld, wordt het verbond tussen God en zijn volk gesloten.
  • Mozes bouwt een altaar en leest de wet voor – Mozes bouwt een altaar. Ook richt Mozes twaalf gedenkstenen (voor elke stam één) op. Een aantal mannen brengen brandoffers en anderen slachten stieren voor een vredeoffer. Mozes giet de helft van het bloed van de dieren tegen het altaar. Mozes leest nog een keer de wet voor aan het volk (Exodus 24:7). Dan sprenkelt hij de andere helft van het bloed op het volk, daarmee bekrachtigt hij het verbond dat God met het volk sluit. Het is een nieuw begin voor het volk.

Hoe merk je uit de regels die God heeft, dat hij van zijn volk houdt?
Denk terug aan de openingsvraag. Zou je nu zelf andere regels bedenken?

Gebruik eventueel het werkblad erbij. Op het werkblad staan op pagina 74 de tien regels.

Zing een lied, bijvoorbeeld: Al wat ik ben of Psalm 51.

  • Roeping – De roeping van Mozes was ook bij de Sinaï. Inmiddels heeft Mozes ervaren dat God doet wat hij zegt.
  • Bloed – Het bloed dat vergoten wordt, is het bewijs dat er een leven is gegeven voor dat van een ander. Het bloed van het offerdier symboliseert dus het leven dat wordt gespaard. Het offerdier wijst vooruit naar de komst van de Verlosser, die zijn leven zou geven om mensen te redden van hun zonden.

Image 1: Twee maanden na de uittocht uit Egypte komen de Israëlieten in de Sinaïwoestijn. Bij de berg Sinaï sluit God een verbond met Israël. De berg schudde alsof er een aardbeving was. Het was zo angstig dat het volk Mozes smeekte om als tussenpersoon op te treden.