Groep 8

Onderwerpen en thema's

Het schooljaar van groep 8 begint met een thema over het ontstaan van de bijbel. Daarna komen thema’s aan de orde als schepping en zondvloed, het lijden van de mens, psalmen, spreuken en Daniël. De hoofdstukken uit het Oude Testament zijn in de vorige jaren overgeslagen. Een uitdaging voor de kinderen van groep 8!

 

Bij de thema’s uit het Nieuwe Testament staan ontmoetingen die Jezus heeft, met bijvoorbeeld Levi, Nikodemus en Zacheus, centraal. Er zijn twee hoofdstukken gewijd aan de Bergrede en twee hoofdstukken gaan over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.  

 

Naast deze twee hoofdlijnen zijn er ook groeps- en schoolthema’s.  

In de groepsthema’s komen onderwerpen naar voren als het avondmaal, vruchten van de Geest, hoe kun je een naaste zijn voor een ander, de kleurige verschillen tussen mensen, de schepping, kunst en liefde.  

In de schoolthema’s gaat het over een wereldwijde kerk zijn, verschillen tussen mensen en het één zijn in Christus. Daarnaast worden de tien geboden, bidden en danken behandeld.  

 

 

 

Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk
Te lezen bijbelgedeelten per hoofdstuk